Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy  jest firma  NOW PANT Piotr Noworolnik, z siedzibą Tylmanowej, oś. Klępy 47E, NIP: 7351799854, REGON: 492846477, której przysługuje tytuł prawny do administrowania serwisem e-pantofle.pl – zwany dalej „Sprzedawcą”.
Adres poczty elektronicznej: sklep@e-pantofle.pl
Telefon: +48 503 634 438

I. Postanowienia ogólne.

 1. Wysyłki zamówionych towarów realizowane są na terenie Polski.
 2. Ceny w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 3. Cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta jest wiążąca dla stron transakcji.
 4. Wszystkie towary w sklepie internetowym są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

II. Warunki dokonywania zakupów.

 1. Zamówienia na towary można składać za pośrednictwem strony internetowej dostępnej na domenie https://e-pantofle.pl
 2. Wypełnienie formularza Zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, adresu do wysyłki, telefonu oraz adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia.
 3. Klient który prawidłowo wypełnił formularz Zamówienia, oznaczył zapoznanie się z regulaminem i złożył zamówienie jest Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Regulamin określa, które jego postanowienia są adresowane wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
 4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę sklepu internetowego.
 5. Sklep e-pantofle.pl zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy Zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Kupującego.
 6. Zamówienia można składać przez całą dobę, z wyjątkiem krótkich przerw na serwis sklepu internetowego.
 7. Zamówienia złożone w niedziele i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 8. Kupujący może zrezygnować z zamówienia do momentu wysyłki towaru. O wysyłce towaru Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Rezygnacji ze złożonego zamówienia można dokonać kontaktując się telefonicznie z numerem telefonu wskazywanym na początku niniejszego regulaminu, bądź na adres e-mail.
  sklep@e-pantofle.pl. Rezygnacja z realizacji złożonego przez Klienta zamówienia będzie skuteczna, jeżeli dotrze do sklepu internetowego przed wysyłką zamówionego towaru. Rezygnacja może dotyczyć całości zamówienia lub jego części. Jeżeli zapłata za zamówiony towar została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni roboczych na konto Kupującego.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z braku dostępności towaru, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Sprzedawca może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia, na co konsument może wyrazić zgodę. Konsument może od umowy odstąpić.
 10. Ceny zamieszczone przy oferowanym towarze nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 11. Całkowita cena towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki (jeżeli występują) uwidoczniona zostanie w podsumowaniu treści w formularzu Zamówienia.
 12. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu w postaci  faktury VAT.
 13. Udzielona przez konsumenta zgoda na dostarczenie treści cyfrowych nie powoduje utraty prawa do odstąpienia od umowy.
 14. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionego towaru. Potwierdzenie obejmuje:
  a) fakturę VAT,
  b) wypis z niniejszego regulaminu, który zawiera, w szczególności:
  – informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;
  – informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

III. Czas i forma realizacji zamówień.

 1. Towary zamówione w sklepie internetowym dostarczane są za pośrednictwem usług firm kurierskich i pocztowych.
 2. Sklep internetowy podaje czas wysłania zamówienia, jako termin, który jest podany w dniach, zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Jest to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, przez przekazanie zamówienia do wysłania przez firmę kurierską, do dnia wydania towaru Kupującemu. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu zamówienia adres niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Celem uniknięcia sporów, Sprzedający informuje, że w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty (płatność online), czas doręczenia zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

IV. Sposób dokonywania płatności.

 1. Opłatę za złożone zamówienie można uiścić:

a) dokonując przedpłaty (płatność online) za pośrednictwem bramki płatniczej.

V. Koszty dostawy.

 1. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku wskazanym w zakładce Wysyłka i płatność pod adresem https://e-pantofle.pl/dostawa.
 2. Dostawa jest realizowana wyłącznie na ternie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost, systemu paczkomatów Inpost.

VI. Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży).

 1. Wyłącznie kupujący konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może złożyć pisemnie, wypełniając odpowiedni formularz („Formularz odstąpienia od umowy) dostępny na stronie sklepu pod adresem https://e-pantofle.pl/zwroty-i-reklamacje/ . Prosimy o wysłanie podpisanego pisma wraz z towarem na adres pocztowy sklepu internetowego.
 4. Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Sprzedawca, w czasie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na numer rachunku bankowego, który został wskazany na formularzu zwrotu.
 7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ponosi koszty zwrotu zakupionego towaru.
 10. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

VII. Warunki reklamacji.

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru w postaci faktury VAT, albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone na Formularzu Reklamacji, którego wzór można pobrać na stronie Sklepu Internetowej https://e-pantofle.pl/zwroty-i-reklamacje/
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z podpisanym i uzupełnionym kompletem dokumentów na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 5. Jeżeli sprzedany towar posiada wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 9. Do Kupującego niebędącego konsumentem stosuje się odpowiednio przepisy o Rękojmi za wady z Kodeksu cywilnego.
 10. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.
 11. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności kuriera stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres Sprzedawcy.
 12. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 13. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.:
  a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,
  b) zwrócenie się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 14. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca w każdej indywidualnej będzie osobno wyrażał zgodę, bądź jej odmawiał, na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

VIII. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w sklepie internetowym e-pantofle.pl jest firma NOW PANT, 34-451 Tylmanowa ,oś. Klępy 47E, NIP: 7351799854, REGON: 492846477 Kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: sklep@e-pantofle.pl.
 2. Sklep Internetowy e-pantofle.pl przetwarza następujące dane osobowe klientów w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży w sklepie internetowych oraz realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną – (art. 6, ust. 1 lit. b RODO):
  – nazwisko i imię (lub nazwa firmy),
  – adres dostawy,
  – numer telefonu,
  – numer NIP (w przypadku faktury na firmę),
  – adres poczty elektronicznej.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwia zawarcie i prawidłową realizację umowy sprzedaży, zgodnie z regulaminem sklepu internetowego.
  Pozostałymi odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być: przewoźnicy lub ich pośrednicy realizujący dostarczenie przesyłek, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych, oraz dostawcy IT. Dane osobowe konieczne do realizacji umowy sprzedaży będą przetwarzane do zakończenia umowy sprzedaży oraz wszelkich rozliczeń wynikających z tej umowy.
 4. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych opierałoby się na zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IX. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2021r.
 2. Właściciel Sklepu Internetowego zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Wszystkie wymienione nazwy towarów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego https://e-pantofle.pl/regulamin/w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Kupującego.